Samozapošljavanje u 2022. godini donosi veće iznose potpora za samozapošljavanje, zapošljavanje i pripravništvo. Proširuje se spektar prihvatljivih ciljanih skupina korisnika s naglaskom na ranjive skupine, produženo je trajanje potpore za pripravništvo i zapošljavanje do 24 mjeseca, planirano je i administrativno rasterećenje korisnika prilikom apliciranja za mjere aktivne politike zapošljavanja, te se uvode i nove mjere potpore za samozapošljavanje ” Biram Hrvatsku”, i samozapošljavanje – zeleno / digitalno.

Samozapošljavanje

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

Cilj mjere: Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

Ciljane skupine: Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Trajanje mjere: 24 mjeseca

Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti: Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

 • Skupina – do 120.000,00 kn:
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

  •  rudarstvo i vađenje
  •  prerađivačka industrija
  •  opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
  •  opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
  •  građevinarstvo
 • Skupina – do 80.000,00 kn:
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

  • Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
  • Prijevoz i skladištenje
  • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane
  • Informacije i komunikacije
  • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  • Umjetnost, zabava i rekreacija
  • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
  • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
  • Obrazovanje
 • Ostale uslužne djelatnosti Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

UDRUŽIVANJE KORISNIKA POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Ako više nezaposlenih osoba zajednički osnuju i započnu s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastave s poslovanjem poslovnog subjekta kojeg su preuzeli, na utvrđeni iznos potpore dodijelit će se dodatni fiksni iznos od 30.000 kn1. U slučaju da se više osoba udružuje u poslovni subjekt, potpora se može odobriti samo za dvije nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod.

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte:

 1. Skupina – do 150.000,00 kn (120.000 + 30.000 = 150.000 kn)
 2. Skupina – do 110.000,00 kn (80.000 + 30.000 = 110.000 kn)

Napomena:
Udruživanje korisnika potpore za samozapošljavanje ne mogu koristiti korisnici potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno.

1 U slučaju osnivanja j.d.o.o. nije moguće udruživanje uz potporu za samozapošljavanje temeljem ograničenja propisanih Zakonom o trgovačkim društvima.

Biram Hrvatsku-preseljenje unutar RH

Cilj mjere

Osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

Uz otvaranje novih poslovnih subjekata, čiji su nositelji stekli relevantno radno iskustva koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo, mjera bi imala demografski učinak, s obzirom na to da se radi o unutarnjoj migraciji i povratku osoba iz vanjske migracije država EGP.

Trajanje mjere: 24 mjeseca

Visina subvencije:

50.000 kn za osobe iz 1. ciljane skupine

25.000 kn za osobe iz 2. ciljane skupine

Samozapošljavanje_Biram Hrvatsku

Biram Hrvatsku-povratak u RH

Cilj mjere

Osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

Uz otvaranje novih poslovnih subjekata, čiji su nositelji stekli relevantno radno iskustva koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo, mjera bi imala demografski učinak, s obzirom na to da se radi o unutarnjoj migraciji i povratku osoba iz vanjske migracije država EGP.

Trajanje mjere: 24 mjeseca

Visina subvencije

50.000 kn za osobe iz 1. ciljane skupine

25.000 kn za osobe iz 2. ciljane skupine

Ciljane skupine

 • Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz zemalja EGP-a neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u zemljama EGP ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih u roku 30 dana od dana reguliranog prebivališta i samozapošljavanju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje unutar šest mjeseci od povratka/reguliranog prebivališta.1
 • Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta2 na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).

1 Osobe iz ciljane skupine moraju regulirati prebivalište nakon 01.01.2022. godine i sa HZZ-om sklopiti ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanje u 2022. godini.

2 Osobe iz ciljane skupine moraju regulirati prebivalište nakon 01.01.2022. godine, a najkasnije u roku od 30 od dana potpisa ugovora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja, a koji mora biti potpisan u 2022. godini.

Samozapošljavanje – zeleno/digitalno

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

Cilj mjere

Poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima

Ciljane skupine

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Trajanje mjere

za 1. ciljnu skupinu: 12 mjeseci

za 2. ciljanu skupinu: 24 mjeseci

Visina subvencije

Zavod dodjeljuje mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu. Iznosi potpora mogu se povećati ili smanjiti i tijekom trajanja razdoblja sufinanciranja, a da se pritom ne treba pribaviti suglasnost podnositelja zahtjeva izmjene li se ili dopune propisi na temelju kojih su predmetni iznosi određeni, odnosno izračunati.

Za poslodavce koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom iznos potpore je sljedeći:

Osoba bez završene osnovne

škole i stečene kvalifikacije

Osoba sa završenim

srednjoškolskim obrazovanjem

Osoba sa zvanjima

stečenim po programima

visokoškolskog

obrazovanja

Mjesečni paušalni iznos sa poreznom olakšicom 1. ciljana skupina 2.100,00 kn 2.570,00 kn 3.210,00 kn
Mjesečni paušalni iznos sa poreznom olakšicom 2. ciljana skupina 3.280,00 kn 4.000,00 kn 5.000,00 kn
Mjesečni paušalni iznos bez porezne olakšice 1. ciljana skupina 2.450,00 kn 2.990,00 kn 3.740,00 kn
Mjesečni paušalni iznos bez porezne olakšice 2. ciljana skupina 3.820,00 kn 4.660,00 kn 5.830,00 kn
Najniži mjesečni bruto 1 iznos plaće temeljem ugovora o radu za sufinanciranu osobu 4.687,50 kn bruto 1 iznos plaće 5.722,20 kn bruto 1 iznos plaće 7.152,75 kn bruto 1 iznos plaće

Izvor: HZZ