Opis

Primjer obrasca evidencije o radnom vremenu u Excel-u i PDF-u.

Više o evidenciji radnog vremena pročitajte ovdje: Evidencija radnog vremena, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (nn.hr)