Potraživanje je oblik kratkotrajne ili dugotrajne imovine, s knjigovodstvenog stajališta. Kao kratkotrajna imovina klasificiraju se potraživanja naplativa u roku od jedne godine. a sva druga potraživanja svrstavaju se u dugoročna. U nastavku saznajte što ako potraživanja ne možete naplatiti, a možete preuzeti i primjer odluke o otpisu potraživanja.

Što učiniti kada potraživanja ne možete naplatiti

Kada potraživanja nisu naplativa pravna i fizička osoba, obveznik poreza na dobit, može otpisati potraživanja. U nastavku vam donosimo primjer odluke o otpisu potraživanja do 5000 kn po pojedinom dužniku obvezniku poreza na dobit.

Odluka o otpisu potraživanja

Ovom Odlukom uređuje se otpis dospjelih potraživanja temeljem navedenih računa, a koja nisu naplaćena do ______________________ god.

Otpis potraživanja biti će knjižen na teret rashoda, obzirom da je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave.

Broj računa Dospijeće Kupac OIB Za uplatu Već plaćeno Ostaje za uplatu

Obrazloženje odluke:

  • nisu obavljene radnje / obavljene su sve radnje za osiguranje naplate duga, pažnjom dobroga gospodarstvenika (potraživanja su utužena ili se zbog njih vodi ovršni postupak ili su prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom ili je postignuta nagodba s dužnikom, obveznikom poreza na dobit koji nije povezana osoba, prema posebnom propisu u slučaju stečaja, arbitraže ili mirenja), pri čemu je utvrđena konačna nemogućnost naplate iznosa potraživanja
  • porezni obveznik raspolaže dokazima da troškovi pokretanja postupaka iz stavka 3. članka 9. Zakona o porezu na dobit premašuju iznos potraživanja
  • dužnici nisu / dužnici jesu obrtnici obveznici poreza na dohodak, ili fizičke osobe/građani
  • dužnici nisu / dužnici jesu povezane osobe
  • potraživanje je evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod u periodu kada je nastalo
  • Temeljem navedenog, otpis će biti knjižen na porezno priznate / porezno nepriznate rashode (naznačiti).
  • Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U ……………, 11.2.2019.

Ovlaštena osoba (potpis i pečat):


Iznimno od stavka 2. članka 9. Zakona o porezu na dobit, porezno priznati rashod mogu biti i potraživanja iskazana u prihodima od nepovezane osobe, ako porezni obveznik dokaže da troškovi pokretanja određenih postupaka iz stavka 3. istog članka prelaze iznos potraživanja ili ako dokaže da je pažnjom dobrog gospodarstvenika pokrenuo određene radnje s ciljem naplate potraživanja pri čemu je utvrdio konačnu nemogućnost naplate otpisanog iznosa potraživanja.

Porezno priznatim rashodom otpisa potraživanja smatra se i otpis duga prema posebnom propisu o stečaju potrošača.

Ukoliko je od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 3 godine i nije postupano pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno nisu obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, ovlaštena osoba tvrtke može donijeti Odluku o otpisu potraživanja, ali na porezno nepriznate rashode.