Uvjeti za otvaranje firme u Hrvatskoj za strance državljane trećih zemalja nešto su drugačiji od uvjeta za državljane Europske unije odnosno državljane EGP-a. Razlike za strance iz trećih zemalja i strance iz EU odnose se na temeljni kapital društva i obvezu zapošljavanja radnika iz Hrvatske ili neke druge članice Europske unije. U ovoj objavi saznajte kako osnovati tvrtku u Hrvatskoj i koje uvjete je potrebno ispuniti ako ste državljanin treće zemlje, a koje ako ste državljanin neke od država članica EU. Također, saznajte i koje uvjete je potrebno ispuniti za izdavanje dozvole za rad i boravak državljanima trećih zemalja.

Trebate pomoć kod osnivanja tvrtke u Hrvatskoj?

Osnivanje tvrtke u Hrvatskoj za strane državljane

Procedura osnivanja tvrtke u Hrvatskoj za strance ista je kao i za građane s prebivalištem u Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije ili državljane trećih zemalja. S obzirom na strano državljanstvo, eventualno je potreban prevoditelj kako bi stranac znao što potpisuje u javnobilježničkom uredu. Primjerice, za državljane Bosne i Hercegovine ili Srbije prevoditelj nije potreban, ali za sve ostale jest.

Razlika je jedino u tome što državljani Europske unije mogu osnovati i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za 1 euro (j.d.o.o.), a državljani trećih zemalja ne mogu jer im je potreban veći iznos temeljnog kapitala. Više o temeljnom kapitalu pročitajte u nastavku.

Troškovi osnivanja tvrtke

Troškovi osnivanja tvrtke odnose se na troškove javnog bilježnika koji iznose oko 400 eura. Trošak osnivanja uključuje i uplatu temeljnog kapitala u iznosu propisanom Zakonom, ovisno o vašem državljanstvu.

Temeljni kapital za osnivanje tvrtke u Hrvatskoj za državlje EGP  i državljane trećih zemalja…

Ako državljanin Republike Srbije, BIH ili neke druge “treće zemlje”, želi registrirati tvrtku u Hrvatskoj i želi uposliti strane radnike iz Srbije ili BiH mora ispunjavati uvjete iz članka 113. Zakona o strancima državljanima trećih zemalja. Uvjet za osnivanje tvrtke u Hrvatskoj za državljane trećih zemalja je uplaćen temelji kapital u iznosu od 26.544,56 €.

Budući da temeljni kapital mora zadovoljiti pravila zaokruženih iznosa, dionička društva dužna su uskladiti temeljni kapital i nominalnu vrijednost dionica s pravilima koja su definirana Zakonom o trgovačkim društvima i registracijskom sudu podnijeti zahtjev za upis promjene. Zahtjev se može podnijeti od 1. siječnja 2023., a najkasnije godinu dana od toga datuma.

Trgovačka društva organizirana kao društva kapitala: dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, obvezna su na dan 1. siječnja 2023. godine u svojim poslovnim knjigama iskazati temeljni kapital u eurima.

Prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH, sve se pozicije u financijskom knjigovodstvu poduzetnika koje su na dan 31. prosinca 2022. iskazane u kunama 1. siječnja 2023. iskazuju u eurima, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i uz propisana pravila zaokruživanja na dvije decimale.

Obveza preračunavanja odnosi se i na temeljni kapital trgovačkih društava. Osim obveza koje proizlaze iz Zakona o uvođenju eura, trgovačka društva morat će ispuniti i obveze propisane Zakonom o trgovačkim društvima. 

Društvo koje tijekom 2023. ne prijavi usklađivanje temeljnoga kapitala s eurom briše se iz registra.

Dionička društva

Dionička društva obvezna su preračunati u eure postojeći kunski iznos i temeljnoga kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice.

Prema prijedlogu, najniži iznos temeljnoga kapitala dioničkog društva umjesto nekadašnjih 200.000 kuna iznosit će 26.544,56€, a najmanji nominalni iznos dionice, koji je bio 10 kuna, iznosit će jedan euro.

Društva s ograničenom odgovornošću

Društva s ograničenom odgovornošću i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću postupit će na isti način pri preračunavanju nekadašnjeg temeljnoga kapitala u eure.

Prema prijedlogu, najniži iznos temeljnoga kapitala društva ograničenom odgovornošću će umjesto nekadašnjih 20.000 kuna iznositi 2500 eura. Nominalni iznos svakog poslovnog udjela umjesto nekadašnjih 200 kuna neće moći biti manji od 10 eura, s tim da zbroj svih poslovnih udjela odgovara iznosu temeljnoga kapitala.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

Najniži iznos temeljnoga kapitala jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću će umjesto nekadašnjih 10 kuna iznositi jedan euro, koliko će iznositi i najniži nominalni iznos jednoga poslovnog udjela u tome društvu.

Dozvola za rad i boravak u Hrvatskoj

Izdavanje dozvola za rad i boravak od 1. siječnja 2021. promijenjeno je novim Zakonom o strancima. Ukinute su kvote za zapošljavanje stranaca, stoga ne postoji ograničenje za zapošljavanje stranaca državljana trećih zemalja. Međutim, za novoosnovane tvrtke postoji jedna manja prepreka koja se odnosi na uvjet iz članka 99. stavak 3. Zakona o strancima. Da bi se odobrilo izdavanje radne dozvole strancu, tvrtka mora imati u zadnjih šest mjeseci najmanje jednog zaposlenog hrvatskog državljanina ili državljanina druge države članice EGP-a na puno i neodređeno radno vrijeme.

Više informacija o izdavanju radnih dozvola za strance prema novom Zakonu o strancima pročitajte u ovoj objavi: Radne dozvole za strance – Uvjeti za izdavanje

Što je dozvola za rad i boravak?

Dozvola za rad i boravak je rješenje MUP-a koje se izdaje na temelju pozitivnog mišljenja Zavoda za zapošljavanje, a njome se državljaninu treće zemlje odobrava privremeni boravak i rad u Hrvatskoj.

Dozvola za rad i boravak izdaje se državljanima trećih zemalja uz uvjet da zahtjevu prilože:

 • ugovor o radu
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti
 • dokaz o nekažnjavanju

Dozvola za rad i boravak izdaje se i državljanima trećih zemalja koji će u Republici Hrvatskoj raditi sezonske poslove kao i osobama premještenima unutar nekog trgovačkog društva (rukovoditelj, stručnjak ili pripravnik) pod određenim zakonskim uvjetima.

Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Hrvatskoj imaju odobren:

 • stalni boravak
 • međunarodnu ili privremenu zaštitu ili je tražitelj međunarodne zaštite pod uvjetima propisanim posebnim propisom
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na stalnom boravku, azilantom te državljaninom treće zemlje kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita
 • privremeni boravak iz humanitarnih razloga
 • privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje koji ima odobren stalni boravak ili kojemu je odobrena međunarodna ili privremena zaštita
 • autonomni boravak
 • status redovitog učenika kada obavlja poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa
 • privremeni boravak u svrhu istraživanja iz članka 64. Zakona o strancima
 • privremeni boravak u svrhu studiranja kao redoviti student kada radi i samozapošljava se najviše 20 sati tjedno
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s istraživačem iz članka 64. Zakona o strancima.
Pročitajte povezanu objavu o izdavanju Vander Elst viza za rad u Njemačkoj:
https://dina.hr/izdavanje-viza-vander-elst-drzavljanima-trecih-zemalja/

 Tko može zastupati tvrtku koju je osnovao stranac?

Nakon što stranac odredi kojim djelatnostima će se baviti njegova novoosnovana tvrtka, potrebno je imenovati direktora, odnosno odgovornu osobu koja će zastupati tvrtku. Direktor društva može biti i sam osnivač tvrtke, neki drugi stranac ili državljanin Republike Hrvatske.

Osnivanje tvrtke u Hrvatskoj za strance u 10 koraka

 1. Treba pribaviti sve potrebne pravne dokumente za osnivanje tvrtke u Trgovačkom sudu i Državnom zavodu za statistiku
 2. Provjeriti je li slobodan naziv tvrtke koji ste odredili
 3. Potrebna je i adresa na koju će biti registrirana nova tvrtka
 4. Priprema dokumentacije kod javnog bilježnika.
 5. Uplata temeljnog kapitala
 6. Odabir banke i otvaranje poslovnog računa.
 7. Odabir knjigovođe koji će voditi poslovne knjige tvrtke
 8. Ishodovanje OIB -a tvrtke.
 9. Ishodovanje PDV broja, PDV -ID broja i EORI broja za tvrtku.
 10. Ishodovanje boravišne dozvole. Ako se želite zaposliti u svom poduzeću, biti će potrebna i radna dozvola.

Može li stranac otvoriti obrt u Hrvatskoj?

Stranac u RH može otvoriti i obrt, ali preduvjet za to je radna dozvola. Ako se stranac odluči za otvaranje obrta u Hrvatskoj, u početku ga očekuje procedura koju ne mora prolaziti kod otvaranja poduzeća. U svakom od ovih slučajeva dobro je osigurati na vrijeme stručnu pomoć, a pogotovo u ovom slučaju.

Obrt je poslovanje fizičke osobe pa se dohodak stranca za poreznu godinu utvrđuje i prijavljuje sukladno propisima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa državom iz koje stranac dolazi.

Ako se stranac obrtnik odluči za zatvaranje obrta, ne čeka ga mnogo posla jer se radi o upravnom postupku koji se obično okonča unutar nekoliko dana, ali je prije zatvaranja potrebno obaviti niz poreznih obračuna i obveza što treba obaviti knjigovodstvo.

Za razliku od zatvaranja obrta, likvidacija poduzeća tijekom postupka na Trgovačkom sudu traje do godine dana. Toliko vremena je potrebno zbog prijenosa sve imovine, kapitala i obveza poduzeća na fizičku osobu.