Što je amortizacija?

Znate li kako se radi obračun amortizacije i koliko iznose stope amortizacije? Saznajte kako izračunati amortizaciju i koje su metode obračuna amortizacije te na što treba paziti kod amortizacije dugotrajne imovine.

Svaka tvrtka posjeduje dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu koju u svom poslovanju troši odnosno koristi, a korištenje kratkotrajne i dugotrajne imovine u poslovne svrhe naziva se amortizacijom.

Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

Što je dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina?

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina su stvari i prava čija je vrijednost veća od 3 500,00 kn, a vijek trajanja dulji od jedne godine. Stvari s nižom vrijednosti u knjigovodstvu se vode kao sitni inventar ili se knjiže u troškove, ako se brzo potroše.

Što se ne amortizira?

Zemljišta, šume i sl. financijska imovina, spomenici kulture i umjetnička ne djela ne mogu se amortizirati.

Osnovica za obračun amortizacije

Nabavna vrijednost imovine je osnovica za obračun amortizacije. Amortizacija se obračunava od prvog dana idućeg mjeseca nakon kojeg je nabavljena imovina u upotrebi.

Za obračun amortizacije potrebno je utvrditi:

 • osnovicu za obračun amortizacije,
 • korisni vijek trajanja imovine
 • metodu obračuna amortizacije.

Stope amortizacije

Amortizacijske stope po grupama dugotrajne imovine:

Računska skupina Grupe dugotrajne imovine

Vijek trajanja

(godine)

Godišnja stopa amortizacije
01 Nematerijalna imovina 4 25%
01 Računalni programi 4 25%
02 Materijalna imovina – nekretnine 20 5%
03 Postrojenja 4 25%
03 Oprema 4 25%
03 Alati, inventar i transportna imovina 4 25%
03 Poljoprivredna oprema i mehanizacija 4 25%
03 Računala, računalna oprema, mobilni telefoni i oprema za računalne mreže 2 50%
03 Osobni automobili 5 20%
03 Brodovi do 1000 BRT, jahte, jedrilice, ribarski čamci i slična plovila 10 10%
03 Brodovi veći od 1000 BRT 20 5%
04 Biološka imovina – višegodišnji nasadi 10 10%
04 Biološka imovina – osnovno stado 5 20%
05 Ulaganja u nekretnine – vrednovane po modelu troška nabave 20 5%

Godišnje amortizacijske stope mogu se udvostručiti i porezno su priznati rashodi.

Metode obračuna amortizacije

 • Linearna metoda obračuna amortizacije
  • Stopa amortizacije je jednaka kroz cijeli vijek trajanja/uporabe imovine
 • Degresivna metoda obračuna amortizacije
  • Stopa amortizacije se smanjuje kroz vijek trajanja, a veći dio se amortizira u prvim godinama korištenja imovine
 • Progresivna metoda obračuna amortizacije
  • Stopa amortizacije se povećava kroz vijek trajanja, a veći dio imovine se amortizira u zadnjim godinama korištenja imovine
 • Funkcionalna metoda obračuna amortizacije
  • Obračun amortizacije prema očekivanom vijeku trajanja imovine

Zašto je metoda obračuna amortizacije važna?

Amortizirani iznos tijekom godine utječe na rashode i financijski rezultat poduzeća, no zakonom o porezu na dobit propisana je linearna metoda obračuna amortizacije.