Kako zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima – E-komunikacija

Trgovačka društva, zadruge, udruge i ostale pravne osobe imale su obvezu do 1. rujna 2020. godine zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima. Prijave za uključenje u sustav e-Komunikacije šalju se na mail ekomunikacija@pravosudje.hr, a potrebno je dostaviti:

 1. OIB pravne osobe
 2. Naziv pravne osobe
 3. E-mail adresu pravne osobe
 4. Ime i prezime zakonskog zastupnika (opunomoćenika) koji će obavljati radnje u e-komunikaciji

Obrazac zahtjeva za upis adrese elektroničke pošte preuzmite ovdje: Zahtjev za upis elektroničke pošte u sudski registar

Ministarstvo pravosuđa osigurava sve tehničke preduvjete za uslugu e-komunikacija, a dodatna pojašnjenja o korištenju usluge e-Komunikacija možete pronaći ovdje: https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/ ili slanjem upita na mail: ekomunikacija@pravosudje.hr

Usluga e-Komunikacija omogućava:

 • Slanje podnesaka i priloga sudu
 • Zaprimanje sudskih pošiljaka
 • Uvid u sudski predmet

Da biste mogli koristiti usluge e-Komunikacije pravna osoba mora imenovati zastupnika, a on mora imati / ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Elektroničku vjerodajnicu sigurnosne razine 3 ili više (lista prihvaćenih vjerodajnica: https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667)
 • Odgovarajući potpisni certifikat
  • Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata su:
   • Financijska agencija (FINA)
   • Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD)
   • MUP (izdaje elektroničke osobne iskaznice – (eOI))
 • Pravna osoba, kao i opunomoćenik moraju biti upisane u interni registar kod Ministarstva pravosuđa

Detaljna uputa za uključenje u sustav e-Komunikacija nalazi se ovdje: https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/22051

Što ako ste propustili rok za prijavu u sustav?

Kako smo naveli u uvodnom dijelu objave, sve pravne osobe imale su obvezu prijaviti se u sustav e-Komunikacija do 1. rujna 2020. godine, no što ako ste zaboravili podnijeti prijavu e-mail adrese za e-Komunikaciju ili ste jednostavno propustili rok? Ništa! Sankcija za propuštanje roka za prijavu u sustav e-Komunikacija nema, samo ne ćete moći komunicirati sa sudovima u elektroničkom obliku. U tom slučaju primjenjivati će se odredba čl. 133.d Zakona o parničnom postupku koji glasi: „Ako sud utvrdi da dostava elektroničkim putem nije moguća, dostavit će pismeno na drugi način i navesti razlog za takvu dostavu.“